Pondělí, 21 Srpen 2017
 
 
Navigace
Úvodní stránkaDiskusní FórumBahá’u’lláhBahá’í učeníBahá’í Písmočasto kladené otázkyzprávykontaktyživotBuddhaMojžíšJežíš Kristus Ježíš Kristus
Zajímavé odkazy
Erfán - vyhledávač Erfán - vyhledávač
Bahai World News
kontakt

Chcete si popovídat o Bahá’í učení osobně? Neváhejte nás kontaktovat:

tel. 602375030

ICQ: 240675960  240675960

SKYPE:

nebo nám pošlete zprávu
vyhledat
Login
chcete-li plně využít možností tohoto portálu a diskusního fóra, je nutné se přihlásit :)zprávy z Bahá’í světa v Angličtině
Portál o různých duchovních cestách
Mojžíš

Šofar, svícny, ukazovátko pro čtení z Tóry, Tanach a konvička na umývání rukouMojžíš

Podle biblického vyprávění se narodil židovským rodičům v Egyptě, kde tehdy žil celý národ. Kvůli nařízení faraona – zabít všechny malé chlapce v Izraeli, byl také v ohrožení života, ale jeho rodiče, aby jej uchránili tohoto osudu, jej vložili do třtinové ošatky a pustili po vodě Nilu. Tam novorozence nalezla faraonova dcera, která jej přijala za svého. Jako kojná byla pro něj vybrána jeho skutečná matka (aniž by se to o ní vědělo). Když Mojžíš dospěl, hájil v jednom sporu hebrejského otroka a přitom zabil faraonova služebníka. Musel tedy utéci mimo Egypt. Tam se v Midjanu oženil se Siporou, dcerou midjánského kněze. V té době se mu v hořícím keři zjevil Bůh, aby jej poslal zpět do Egypta, kde měl vysvobodit svůj lid z egyptského otroctví a přivést jej do zaslíbené země. Při té příležitosti mu bylo zjeveno Boží jméno JHVH. Mojžíš se tedy vrátil do Egypta. Jeho jednání s faraonem však bylo neúspěšné, a tak Bůh skrze Mojžíše potrestal Egypt deseti ranami. Poslední z nich bylo vyhubení všech prvorozených, mezi zvířaty i mezi lidmi. Židé byli této zkázy uchráněni díky krvi obětovaného beránka. Do této doby a události se klade vznik velikonočních svátků (paschy). Poté faraon Izrael propustil. Když si to pak rozmyslel a začal Izraelce s Mojžíšem pronásledovat, nechal Bůh Mojžíše přejít napříč Rudým (resp. Rákosovým) mořem, zatímco Egypťané se v něm utopili. Poté Mojžíš provedl Izraelský lid pouští a po čtyřicetiletém putování jej přivedl do Moabu, kde zemřel. Po něm nastoupil jako vůdce Izraele Jozue, který lid převedl přes Jordán do zaslíbené země Kenaánu.

 
Mohamed

Mohamed

IslámMohamed ibn Abdulláh byl obchodníkem, který, vzhledem k své práci, byl široce zcestovalý. Rané muslimské zdroje podávají zprávu o tom, že v roce 611, kdy bylo Mohamedovi přibližně čtyřicet let, měl, v průběhu meditace v jeskyni poblíž Mekky, vidění. Sám Mohamed později svým soukmenovcům popsal svou zkušenost jako návštěvu archanděla Gabriela, který mu nařídil zapamatovat si a recitovat verše, později uspořádané do koránu. Gabriel mu měl sdělit, že si Bůh (Alláh) vybral jako posledního proroka pro lidstvo.

Celý článek...
 
Buddha

Buddhistický chrám Wat Phra SinghBuddha

Buddha, vlastním jménem Siddhártha Gautama,  je zakladatelem buddhismu. Jméno Buddha znamená probuzený, osvícený.

Podle tradice se narodil jako princ královského rodu Šákjů. Do 29 let žil pohodlným životem syna místního vládce, oženil se a měl syna. Poté opustil domov a věnoval se nejrůznějším praktikám, pomocí nichž chtěl dosáhnout osvobození z utrpení, které je spojeno s každou existencí a neustálého koloběhu znovuzrozování (samsáry). Nakonec podle legendy ve věku 35 let objevil střední cestu, která se vyhýbá všem krajnostem a dosáhl probuzení, konečného osvobození z utrpení a koloběhu životů. Následujících 45 let předával své učení, ať už mnichům (založil první mnišské společenství na světě), tak laikům, zemřel u Kušinagary obklopen svými mnišskými následovníky.

Celý článek...
 
Bahá’í Písmo

Každé slovo prýštící z Božích úst je nadáno takovou mocí, že může vštípit nový životek každé lidské schránky.

 Bahá’u‘lláh

Základem Bahá’í Písma jsou Spisy zjevené Bábem a Bahá’u’lláhem. Jsou všemi věřícími považovány za Boží Slovo zjevené lidstvu pro tento věk. Bahá’u’lláh za více než čtyřicetiletou dobu Svého působení zjevil kolem stovky spisů, mezi nimiž hraje ústřední roli kniha zvaná Kitáb-i-Aqdas (Nejsvětější kniha), v níž jsou formulovány základy Bahá’í práva a teologie. Druhou nejdůležitější knihou Bahá’í Víry je Kitáb-i-Íqán, v níž Bahá’u’lláh objasňuje význam a roli Božích Projevů, kteří byli seslání před Ním.

 Neodmyslitelnou roli hrají také Spisy Bahá’u’lláhova nejstaršího syna ‘Abdu’l-Baháa, které mají mimo jiné roli interpretační a didaktickou. Nejsou však součástí Bahá’í Písma ve smyslu zjeveného Božího slova.

Celý článek...
 
Historie Bahá’í Víry

 

 
OBRÁZEK BÁBOVY SVATYNĚPočátky Bahá'í víry jsou spojeny s rokem 1844, kdy mladý kupec z perského města Šírázu začal lidstvo připravovat na příchod Božího Projevu, kterého očekávala všechna světová náboženství a Jehož zjevení bylo přislíbeno ve všech  Písmech minulosti. Tento mladý Peršan se symbolicky nazval titulem Báb, značícím bránu, kterou pomyslně vstoupí Ten, jehož příchod ohlašoval. Za Svoje učení byl Báb nejprve vězněn a pak brutálně popraven perskými úřady v roce 1850 v městě Tabrízu.

 

Tímto Přislíbeným byl Bahá'u'lláh, zakladatel Bahá'í víry, který v roce 1863 v iráckém Bagdádu, kde pobýval ve vyhnanství, veřejně oznámil, že Jeho příchod představuje naplnění proroctví všech předchozích náboženství a že Jeho poslání jako celosvětového Božího Projevu spočívá především v tom, že lidstvo přivede na další úroveň jeho postupného vývoje, kterým bude jednota všech ras, národů a etnik na zemi.

 

Celý článek...
 
Bahá’u’lláhova vězeňská cela byla po letech zrekonstruovaná

Akká, Izrael (BWNS) – Po více než 15 letech plánování a výzkumu byly ukončeny práce na rekonstrukci cely v izraelském městě Akká, kde byl Bahá´u´lláh vězněn.


Od října 2004, bylo toto místo zpřístupněno pro Bahá'í poutníky a stalo se tak místem pro rozjímání stejně jako mementem krutého zacházení se zakladatelem Bahá'í víry, Bahá’u’lláhem, které připomíná i utrpení i mnohých jiných Božích Poslů minulosti. Bahá’u’lláh zde byl vězněný v letech 1868 - 1870.


obrázek z konce
roku cca 2004

Celý článek...
 
Byl M. Wurm prvním československým Bahá´í?
Zásadní otázka, zda-li byl opravdu prvním československým Bahá´í, zůstane pravděpodobně nezodpovězena.

Zásadní otázka, zda-li byl opravdu prvním československým Bahá´í, zůstane pravděpodobně nezodpovězena. M.S.Wurm žil v době, která neznala deklarační karty a v níž víra jen pomalu vystupovala z neznáma. Dokonce i mnozí jiní Bahá´í na Zapade v té době zcela nezpřetrhali svazky s tradicemi a náboženstvími, v nichž byli vychováni, a vlastně to od nich ani nebylo žádáno. Ať už tedy Miloš Wurm přijal Věc Bahá´u´lláha či nikoli, navždy zůstane tím, kdo první seznámil českou veřejnost s Jeho poselstvím. To později ocenila i Martha Root při svém setkání s Milošovou matkou, stejně tak jako čeští Bahá´í, kteří jeho památce věnovali první český překlad knihy J.Esslemonta "Bahá´u´lláh a nová doba" z roku 1932. Byl prvním, kdo pootevřel bránu k cestě, na níž se dnes všichni nacházíme.
 
Ježíš Kristus

Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze Ježíš Kristus

Život


Většina informací o životě Ježíše Krista pochází z křesťanských zdrojů, především ze spisů Nového zákona, které začaly vznikat někdy po roce 40. Jedná se zejména o nejstarší Pavlovy listy a evangelia.
Zprávy z jiných zdrojů jsou spíše druhotného charakteru. Často se uvádí zmínka o Ježíšovi v díle Flavia Iosepha Židovské starožitnosti (tzv. Testimonium flavianum), která však bývá zpochybňována s poukazem, že se jedná o pozdější vsuvku, jejímž autorem je biskup Eusebius.

 

Celý článek...
 
Bahá’í život

Denní život

Bahá’í věří, že člověk má dvojí přirozenost - hmotnou a duchovní.Jeho duchovní stránka představuje jeho skutečnou podstatu, hmotná přirozenost jeho bytí představuje nástroj k dosahování duchovního pokroku v tomto materiálním světě. Účelem lidského života je vytvořit harmonii mezi těmito stránkami bytí, čehož leze docílit zaváděním Božího učení do našeho denního života. Stejně, jako naše potřebuje správnou a zdravou potravu, i naše duchovní přirozenost musí být pravidelně vyživována duchovní potravou. K tomu slouží různé duchovní prostředky, které Bahá’u’lláh ve Svém Písmu stanovil a z nichž nejdůležitější jsou modlitba a půst.

 

Pevně se přidržte denní modlitby a půstu. Vpravdě, Boží víra je podobna nebesům; půst je jejich sluncem a denní modlitba jejich měsícem. Vskutku, jsou to pilíře náboženství, pomocí nichž je rozlišeno mezi spravedlivými a těmi, kdož překračují Jeho nařízení

 Bahá’u‘lláh

Celý článek...
 
Učení

Bůh 

Bahá’í věří, že tento svět byl stvořen vědomou a myslící Příčinou, která se v náboženské tradici zpravidla nazývá Bohem. Tato Božská Podstata je pro lidskou mysl zcela nepoznatelná a naprosto nepopsatelná, takže ji můžeme nazývat nejrůznějšími jmény, přesto však na těchto jménech a přídomcích zůstává naprosto nezávislá. Jména jako Bůh, Pán, Hospodin apod. jsou pouze pomocnými nástroji vyjadřování, jejichž prostřednictvím odkazujeme k oné věčné Příčině. Jelikož tato Příčina stvořila svět vědomě a zároveň představuje inteligentní entitu, toto stvoření bylo provedeno se specifickým účelem a záměrem. Aby lidstvo mohlo tento smysl stvoření pochopit, jsou v průběhu věků sesíláni Božští učitelé, které Bahá’í terminologie nazývá Božími Projevy. Díky těmto dokonalým Projevům Boha, které lze připodobnit k čistému zrcadlu, věrně odrážejícímu přesnou podobu, myšlenky a záměry Stvořitele a prostřednictvím Jejich učení jsou lidé schopni pochopit Boží plán a uskutečňovat Jeho vůli na Zemi. Náboženskou zvěst, kterou tyto Boží Projevy pravidelně přinášejí, lze tedy považovat za přímé Boží poselství vyjádřené jazykem a stylem srozumitelným pro lidstvo v dané fázi svého pozemského vývoje.

 

Boží Projevy

Bahá’í věří, že Boží Projevy představují jediné pojítko mezi nepoznatelnou Podstatou a lidstvem. Představují dokonalý projev či odraz pomyslného slunce Boží Podstaty, z něhož lidstvo čerpá svůj duchovní život. Boží Projevy lidstvu zprostředkovávají Boží vůli pomocí Svého učení, které zjevují od samotného počátku stvoření. Tento proces dle Bahá’í učení bude navždy pokračovat, neboť lidstvo bude v každé době a fázi svého vývoje potřebovat duchovní vedení a inspiraci.

Celý článek...
 
Bahá’u’lláh
Bahá’u’lláh, vlastním jménem Mírzá Hosejn-‘Alí, se narodil v roce 1817 v perském hlavním městě Teheránu do rodiny ministra (vazíra) na šáhově dvoře. Od mládí byl přes vysoké postavení své rodiny znám svou filantropickou a charitativní činností, jakož i rozsáhlými duchovními vědomostmi a schopnostmi, aniž by se mu kdy dostalo formálního teologického vzdělání. V roce 1863 v iráckém Bagdádu, kam byl poslán do vyhnanství jako vůdčí osobnost hnutí Bábí, učinil v zahradě Rezvánu veřejné prohlášení o tom, že je oním Přislíbeným minulých věků a náboženství, jehož příchod předpovídal Báb. 
vchod do Svatyně
Bahá´u´lláha
Celý článek...
 
Báb (Brána)
Statyně BábaPočátky Bahá'í víry jsou spojeny s rokem 1844, kdy mladý kupec z perského města Šírázu začal lidstvo připravovat na příchod Božího Projevu, kterého očekávala všechna světová náboženství a Jehož zjevení bylo přislíbeno ve všech Písmech minulosti. Tento mladý Peršan se symbolicky nazval titulem Báb, značícím bránu, kterou pomyslně vstoupí Ten, jehož příchod ohlašoval. Za Svoje učení byl Báb nejprve vězněn a pak brutálně popraven perskými úřady v roce 1850 v městě Tabrízu. Na obrázku je Svatyně Bába v Haifě

Tímto Přislíbeným byl Bahá´u´lláh, zakladatel Bahá'í víry, který v roce 1863 v iráckém Bagdádu, kde pobýval ve vyhnanství, veřejně oznámil, že Jeho příchod představuje naplnění proroctví všech předchozích náboženství a že Jeho poslání jako celosvětového Božího Projevu spočívá především v tom, že lidstvo přivede na další úroveň jeho postupného vývoje, kterým bude jednota všech ras, národů a etnik na zemi.
 
free 7 Baha’i leaders in Iran

Six Bahá'í leaders arrested in Iran; pattern matches deadly sweeps of early 1980s

NEW YORK — Six Bahá’í leaders in Iran were arrested and taken to the notorious Evin prison yesterday in a sweep that is ominously similar to episodes in the 1980s when scores of Iranian Bahá’í leaders were summarily rounded up and killed.